Sedan hösten 2014 pågår det i Nordegs regi en större internationell jämförelse förstudie om våra perifera nordiska nationalparker och andra skyddade områden. Studien kartlägger och jämför nuläget i de tre nordiska grannländerna Sverige, Finland och Norge, som har liknande historisk och kulturell bakgrund, många likheter, men också stora skillnader i turism satsningar samt bruk av skyddade områden. Målet är att öka antalet besökare i naturen med ökad frilutfsliv och hälsoaspekter i tankarna.

Downhill mountain bike ride at sunset

Cykelturism…

Utmaningar som kraftigt försämrad folkhälsa, sociala ojämlikheter och andra demografiska problem, samt bristande regional utveckling i landsbygden är starkt bidragande faktorer som tvingar de nordiska länderna till nya kostnadeffektiva arbetsmetoder. Samtidigt finns stora, relativt outnyttjade landområden i perifera nordiska områden som kan användas bättre till både folkhälsoarbete, ökad turism och regional utveckling. Många konkurrerande intressen står dock på spel och god planering och samarbete åt alla håll krävs för att förena intressen.

...ökar!

…ökar!

Nationalparker har nyligen släppts fria för mer hållbar naturturism och kvarstående restriktioner har tagits bort. Alla de nordiska länderna i projektet har som mål att kraftigt öka turismen inom närmaste 5-10 års perioden, och speciellt naturturism och utländska besökares andel skall stå för ökningen. Inför nya turismsatsningar har det gjorts färska studier som visar stora brister i infrastrukturen, tillgängligheten och tryggheten i fjällområdet och bristerna måste åtgärdas snarast. Tillgänglighetsfrågor står i fokus, både gällande infrastruktur, men även om upplevd tillgänglighet med förmåga att kunna planera sin resa tryggt och bekvämt hemifrån. Där kommer moderna IT-verktyg in som hjälpmedel, som denna studie även öppnar nya möjligheter för.

Alla våra pilotländer i studien har sina unika möjligheter och utmaningar inför ökning av önskad tillväxt med naturturismen, och hittills har de nordiska grannländerna jobbat mycket individuellt, även om gemensamma nordiska projekt också har funnits. Samtidigt visar fler studier behov för ökad samarbete över gränserna, över olika kompetenser och discipliner för gemensam nytta, ansvar och jämlik nordisk utveckling. Vi bör bättre ta vara på våra naturtillgångar för att möta hoten med klimatförändringar och naturens försämrade biodiversitet för både människors och naturens skull.

Family on a trekking day in countryside

Friluftsliv – kul för alla!

Vad talar för, respektive emot ökad natur turism i perifera områden i Norden? Hur skapar vi ett samspel mellan hållbar miljö och turismutveckling? Vad krävs för bra nordiskt samarbete och effektiv marknadsföring av länderna utåt? Bra förutsättningar för utveckling finns, men många utmaningar och mycket grundarbete kvarstår på vägen mot ökad naturturism.

Lärdomar och utvecklingsbara idéer från studien kan senare ligga som grund för utvecklings- och marknadsfas med ökad utveckling av hållbar naturturism, gemensamt folkhälsoarbete, samt nya produkter och tjänster. Studiens resultat och dess partner nätverk kan förhoppningsvis öka det nordeuropeiska samarbetet, där synergier och många fördelar av gemensamma satsningar och lärdomar finns att vinna.

Studien har resulterat i en skriftlig rapport som kan beställas nedan. Se gärna även tidigare nyhetsbrev (för info läs HÄR). Rapporten kan användas som inspiration av myndigheter, turism aktörer, företag, samt av alla som är intresserade av vår natur och dess framtid.

Naturens mångfald.

Naturens mångfald.

Nordeg konsulter som jobbar med projektet ”Visit Northern Nationalparks” är Tina Dennemark och Lars Söderström. Lars (civ.ek) har jobbat länge med olika Nordeg projekt som golfturismen och lärande i naturen, och har främst ansvar för den tysktalande delen och norska delen i projektet. Tina (MSc inom ekonomi) har lång erfarenhet av affärslivet, både inom ekonomi, IT- lösningar och marknad och har i denna projekt främst ansvar för den finska och svenska delen.

Vi, som jobbat med undersökningen vill varmt tacka våra samarbetspartners i alla berörda länder som ställt upp med information, tid och rådgivning. Vi vill också speciellt passa på att tacka våra sponsorer: Volkswagen Sverige AB samt Lundhags AB, vars hjälp i projektet har möjligjort förverkligandet av studiens undersökande fas.

Beställning av rapporten
Rapport, 200 sidor, limmad. Pris 300:- (+porto). Digital pdf-version kostar 250:-.
Beställs genom att skicka: E-post till Tina och Lars

Skärmavbild 2015-11-05 kl. 23.22.57

Visit Northern National Parks

Tina Dennemark och Lars Söderström