Nordeg – Nordic Evaluation Group – är ett konsortium som specialiserat sig på utvärdering & utveckling inom flera samhällssektorer.

Konsortiet bildades under 1998 och har blivit en organisatorisk bas för etablerade konsulter, forskare och experter med varierande bakgrunder och erfarenhet av arbete inom olika delar av offentlig förvaltning och näringsliv.

Ett av skälen till att vi skapade Nordeg är att den snabba samhällsutvecklingen förutsätter tillgång till kompletterande och ny kompetens och situationsanpassning. I stället för att arbeta i en fast organisation fungerar Nordeg därför som ett resurscentrum med kapacitet att snabbt tillhandahålla ny kompetens och förmåga.

Ett annat skäl för vårt engagemang är att vi drivs av en vilja att effektivisera samhället så att resurser används där de ger mest samhällsnytta och ökar BNP,välstånd och välfärd.Tillväxten av data från alla sektorer medger skapande av nya effektivare problemlösningar.

Drivkraften för de enskilda experterna är att vi i Nordegs nätverk har möjligheter att bredda vårt engagemang och vidga våra erfarenheter. Arbetsformen gör det möjligt att bemanna varje enskilt projekt med rätt kompetens och höja den analytiska kvaliteten – vilket i sin tur ökar kundnytta och tillfredsställelsen över den egna arbetsinsatsen!

För att delta i nätverket krävs erkänd kompetens, långvarig erfarenhet av att arbeta kundrelaterat och att vi ställer sig bakom det synsätt på utvärderingsfunktionen som lagts fast (se Utvärdering – credo).

Nordeg är organiserat i temagrupper, exempelvis vård & omsorg, idrott och sportens ekonomi, kultur, integration, orts- & regionutveckling, naturanalyser mm. Härigenom blir det lättare att engagera både metod- och specifik områdeskompetens i varje projekt.

När det gäller utvärderingsprojekt har Nordegs konsulter uppövad förmåga att sätta sig in i och förstå beställares behov och de – varierande – villkor utvärderingsobjekten arbetar under. Vi har stor erfarenhet av att i dialog med beställare utforma och genomföra utvärderingar liksom att informera om resultat på användarorienterat sätt.

Kvaliteten säkras dels genom väl inarbetade rutiner för projekt, dels genom ett kvalitetsråd som stödjer projektgrupperna samtidigt som det arbetar med frågorna på övergripande nivå.

Kontakta oss gärna för kostnadsfria samtal om dina frågeställningar och problem. Vi förmedlar samtal till orienterandeexperter. Vi vill ständigt finnas vid kunskapsfronten inom de olika temaområdena och mitt i samhällsdebatten.