2015-10-01

Organisation

Nordeg – Nordic Evaluation Group – är ett konsortium som specialiserat sig på utvärdering, utbildning & utveckling inom en rad områden.

Konsortiet bildades under 1998 och har blivit organisatorisk bas för en grupp etablerade konsulter med varierande disciplinära bakgrunder och erfarenhet av arbete inom olika delar av offentlig förvaltning och näringsliv.

Ett av skälen till bildandet var insikten att goda insatser förutsätter bl.a. tillgång till kompletterande kompetens och situationsanpassning. I stället för att arbeta i en fast organisation fungerar Nordeg därför som ett resurscentrum med kapacitet att tillhandahålla den kompetens som varje enskilt uppdrag kräver.

Drivkraften för de enskilda konsulterna är bl.a. möjligheten att bredda sitt engagemang och vidga erfarenhetssfären. Arbetsformen gör det möjligt att bemanna varje enskilt projekt med rätt kompetens och höja den analytiska kvaliteten – vilket i sin tur ökar kundnytta och tillfredsställelsen över den egna arbetsinsatsen!

För att delta i nätverket krävs erkänd kompetens, långvarig erfarenhet av att arbeta kundrelaterat och att man ställer sig bakom det synsätt på utvärderingsfunktionen som lagts fast (se Utvärdering – credo).

Nordeg är organiserat i temagrupper, exempelvis skola, vård & omsorg, kultur, integration, orts- & regionutveckling. Härigenom blir det lättare att engagera både metod- och behövlig områdeskompetens i enskilda projekt. Grupperna engagerar sig i varierande grad i utvärderings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag.

När det gäller utvärderingsprojekt har Nordegs konsulter uppövad förmåga att sätta sig in i och förstå beställares behov och de – varierande – villkor utvärderingsobjekten arbetar under. Alla konsulter har stor erfarenhet av att i dialog med beställare utforma och genomföra utvärderingar liksom att informera om resultat på användarorienterat sätt.

Kvaliteten säkras dels genom väl inarbetade rutiner för projekt, dels genom ett kvalitetsråd som stödjer projektgrupperna samtidigt som det arbetar med frågorna på övergripande nivå.

Den uttalade beställarorienteringen hindrar inte att utvärderingar baseras på analys av fakta. I Nordegs professionella förhållningssätt ingår också att utan förutfattade meningar i det enskilda fallet pröva vilka angreppssätt, metoder för insamling och bearbetning av data o.s.v. som är bäst lämpade att besvara utvärderingens frågor.

Även om kompetensen är hög, måste den ständigt underhållas och utvecklas. Det sker dels genom arbete i kvalificerade projekt, men Nordeg gör även betydande avsättningar för kompetensutveckling genom deltagande i kurser och konferenser m.m.